ONS ENGAGEMENT VOOR DE PLANEET

Door de groei van de wereldbevolking zijn grondstoffen schaars geworden. Recyclage maakt het mogelijk om natuurlijke hulpbronnen te sparen, alternatieve oplossingen te bedenken en tegemoet te komen aan de vraag naar ongebruikte grondstoffen in een soms moeilijke geopolitieke context. Daarom is wat we doen van groot maatschappelijk belang, want we voorzien industrieën van grondstoffen die bovendien energiezuinig zijn en amper natuurlijke hulpbronnen bevatten.

Milieu- en natuurverenigingen, industriëlen en overheden zijn het erover eens dat Derichebourg de kunst beheerst om zelfs de meest complexe goederen en afvalsoorten te recycleren en een nieuw leven te geven. Derichebourg gaat voorop in de strijd tegen de klimaatopwarming en is een hevige voorstander van de ecologische omwenteling die in de industriële wereld in gang is gezet.

ONS SOCIAAL EN SOLIDAIR ENGAGEMENT

Derichebourg heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van personen in een integratietraject.

Sinds 2009 dient de Groep een hoger maatschappelijk doel door in de gebieden waar we actief zijn concrete sectorgebonden integratieactiviteiten op te zetten en mensen te helpen de weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden.

Om de doeltreffendheid van die initiatieven te maximaliseren, richtten we een eigen sociaal onderzoeksinstituut met handelsstatuut op.

De bedoeling daarvan is om onderzoeken uit te voeren naar sociale clausules, integratietrajecten en de ontwikkeling van systemen op maat van de verschillende contexten, marktvormen of verwachtingen van de opdrachtgevers. Het instituut helpt managers en uitbaters bij de implementatie van de sociale engagementen inzake integratie.

ONS ETHISCH ENGAGEMENT

De Derichebourg Groep dankt zijn uitstekende reputatie aan de kwaliteit van zijn werk en zijn ethisch gezonde bedrijfsvoering.

Als gevolg van de Franse wet van 9 december 2016 (de zgn. Loi Sapin 2) betreffende transparantie, de strijd tegen corruptie en modernisering legden we de regels vast die we al jarenlang toepassen in de bedrijfsvoering van de Groep, en dit in alle landen waar we actief zijn.

We zijn ons ervan bewust waar de uitdagingen liggen en wat onze verantwoordelijkheid daarin is. We vertrekken van deze wet om de engagementen die Derichebourg aangaat te bevestigen en onze regels permanent bij te werken.

Hoewel de Loi Sapin 2 de kern vormt van het anticorruptiebeleid van Derichebourg, is ze maar één stukje binnen een groter geheel van maatregelen tegen corruptie, naast een overzicht van de risico’s en een opleiding ter zake.

Onze gedragscode en ons ethisch charter scheppen een dwingend juridisch kader voor onze werknemers en bestuursleden maar ook voor onze stakeholders. Ze zijn een instrument om de waarden te bevestigen die de Derichebourg Groep dagelijks wil uitdragen en eerbiedigen.

ONS ENGAGEMENT VOOR INNOVATIE

De “dagbouwmijnen” die Derichebourg moet exploiteren, worden complexer met de technologische vooruitgang in de sector van de consumptiegoederen.

Tegelijkertijd blijven de juridische ontwikkelingen de drempels voor recyclage en hergebruik (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte voertuigen enz.) steeds hoger leggen, waardoor Derichebourg continu moet investeren in O&O.

Dankzij deze inspanningen kan Derichebourg zijn scheidings- en sorteertechnieken verbeteren, die algemeen erkend worden in de sector.

Vandaag kunnen we partikels recupereren en valoriseren die bijna zo groot zijn als een zandkorrel.

Contacteer ons

Menu